Kezdõlap Regisztráció Ingatlanhírek GY.I.K. Média ajánlat Impresszum Állásajánlat Oldaltérkép
 goodestate.eu Logo

Termékkereső:
 
 Hasznos Linkek
 Szolgáltatásaink
 Média Ajánlatunk

 


 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Kérjük, hogy az ÁSZF -et figyelmesen olvassa végig, mert a szokásos szerződési gyakorlattól eltérő rendelkezések is szerepelhetnek.

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelőek és időszerűek, azoknak a Szerződési feltételekben és az Általános Szerződési Feltételekben írtak szerinti kezeléséhez hozzájárulok.

Kijelentem, hogy a Szerződési feltételeket és az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, magamra nézve kötelezőnek elfogadom.

Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató a jelen egyedi előfizetői szerződéssel kapcsolatos bármilyen tájékoztatást elektronikus formában küldje meg részemre.

Kijelentem, hogy cselekvőképességem nem korlátozott és nem kizárt.

Az Awex Multimédia (székhely: 4600 Kisvárda, Wesselényi utca 13. adószám: 21538586-2-15, bankszámlaszám: 11744034-29900026, cégbíróság: Szabolcs –Szatmár – Bereg megyei Bíróság, mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 15-06-09125) (továbbiakban: Üzemeltető), hirdető (továbbiakban: Hirdető és ingatlanközvetítő ) és igénybe vevők részére a jelen Általános Szerződési Feltételek keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadóak, feltéve, hogy Szerződő Felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

A goodestate.eu oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Üzemeltető jelen oldal általános szerződési feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a változásokra felhasználók figyelmét felhívja.

Hirdető minden olyan magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más gazdasági társaság, mely maximum 2 db ingatlanhirdetést helyez el a portálon. Amennyiben 2 db nál több ingatlant helyez el a weboldalon, úgy ingatlanközvetítőnek minősül.

1. A szolgáltatás tárgya, tartalma


Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Hirdetői és Ingatlanközvetítői részére ingatlanai és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére az általa üzemeltetett www.goodestate.eu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Üzemeltető által 2 db ingatlanhirdetésre ingyenesen biztosított internetes felület használatával a Hirdető helyezi el ingatlanhirdetéseit.
A hirdető ingatlanhirdetéseit cserélheti, de egy időben 2db ingatlanhirdetés tartozik hozzá. Amennyiben ezt meghaladja, úgy ráutaló magatartással tudomásul veszi, hogy rá az ingatlanközvetítő vanatkozó feltételek az irányadóak. A 2db ingyenes ingatlanhirdetésen felül a szolgáltatás díjára a 2. pont az irányadó.
Üzemeltető által kínált aktuális hirdetési csomagokat és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. Ingatlanközvetítő által igénybe vehető kedvezményekről az Üzemeltető ad felvilágosítást előzetes egyeztetést követően, üzletkötői útján, szóban és írásos tájékoztató oldalak átadásával, valamint jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező mellékletén.
Üzemeltető köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.
Szerződő Felek a közöttük létrejött írásbeli hirdetési szerződésben határozzák meg a hirdetési szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a hirdetési díj megfizetését, az Üzemeltető által nyújtott konkrét engedmények feltételeit valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít.
Ingatlanközvetítőnek a kedvezmények igénybe vételére hirdetési szerződés és annak állandó mellékletét képező külön erre a célra rendszeresített technikai információkat tartalmazó melléklet vonatkozó részeinek kitöltésével és aláírásával van lehetősége.
Üzemeltető köteles a magánszemély Hirdető részéről a regisztrációt követően az 2 darab ingyenes hirdetés elhelyezését azonnal biztosítani. Üzemeltető köteles az ingatlanközvetítővel kötött külön szerződés megkötését követően, az átutalt hirdetési díj beérkezését követően 1 munkanapon belül biztosítani.

2. A hirdetés díja

Üzemeltető a megrendelt hirdetést a mindenkor hatályos, hirdetési díj ellenében teszi közzé. Az oldalainkon csak ingatlan-hirdetések adhatók fel. Amennyiben valaki más jellegű hirdetést próbál feltenni, annak hirdetését is, és regisztrációját is, előzetes értesítés nélkül töröli.. Szintén automatikus törléssel jár, ha valaki bármilyen módon megsérti a hirdetési feltételeinket, vagy az oldal üzleti érdekeit sértő hirdetést próbál feltenni. Mivel hirdetőként csak 2 hirdetés adható fel, ezért egy hirdetőnek egyszerre csak egy regisztrációja lehet. Amennyiben valaki - akár hirdető, akár ingatlanközvetítő - több regisztrációt is létrehoz, akkor az oldal üzemeltetője (előzetes értesítés nélkül) az azonos személyhez tartozó hirdetéseket összevonhatja egyetlen kereskedői regisztrációként, és így jogában áll a mindenkor aktuális hirdetési tarifáknak megfelelő összeget kiszámlázni hirdető felé. Továbbá a hirdető ( felhasználó ), nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésre törekszik, úgy a portál üzemeltetője köteles kötbért fizettetni a hirdetővel, mely hirdetésenként 50.000 Ft + ÁFA.
A hirdetésben szereplő adatokért, szövegekért, és azok hitelességéért a hirdetés feladóját terheli az összes felelősség. A hirdetés feladásával a hirdetés feladója tudomásul veszi ezen oldalon rögzített feltételeket.
Jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező mellékletében kerülnek rögzítésre az aktuális alapárak, kedvezmények, akciók (továbbiakban: hirdetési díj).
Az Ingatlanközvetítő az általa megrendelt hirdetési csomagnak megfelelő hirdetési díjat a hirdetést követő hónap 15. napjáig készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással egy összegben köteles kiegyenlíteni. A hirdetési díj késedelmes fizetése esetén az Ingatlanközvetítő a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.
A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltető előzetes értesítés nélkül automatikusan jogosult kikapcsolni rendszeréből Hirdető hirdetéseit. Hirdető az ily módon kiesett hirdetési időre semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet.
Üzemeltető az alábbiakban részletezett esetekben jogosult időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt e-mail formájában vagy írásban tájékoztatni köteles Ingatlanközvetítőt. Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható az Üzemeltető részéről egyoldalúan. Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult amennyiben: 
- a gazdásági vagy műszaki körülmények olyan változása, amelyek következtében az Üzemeltetők az Ingatlanközvetítőnek nyújtott szolgáltatást a korábbiakhoz képpest megváltozott pénzügyi vagy műszaki feltételekkel képes csak nyújtani, azonban nem jelent szolgáltatás feltételeire vagy minőségi értékeire vonatkozó változást.
 - a díjszabás legutóbbi módosítása óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex tekintettel a módosításindokolt
 - a jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja,
 - az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása,
 - vagy a gazdasági, műszaki ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja.
Amennyiben Hirdető a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül - értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül - azonnali hatályú felmondásra jogosult.
A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Ingatlanközvetítő kifejezetten vagy ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.


3. Üzemeltető felelőssége


A www.goodestate.eu oldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű felhasználása igénybe vevő, hirdető és ingatlanközvetítő saját kockázata és felelőssége.
Üzemeltető a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést és törvényt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.
Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát, valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait megrendelő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető és Ingatlanközvetítő minősül szolgáltatónak.
Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata igénybe vevő és hirdető és ingatlanközvetítő saját kockázatára és felelősségére történik.


4. Adatvédelem

Üzemeltető a hirdetési szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Hirdető és ingatlanközvetítő azonosításához szükséges és elégséges adatokat, azokat 3. személy tudomására nem hozza, amíg a hirdető és ingatlanközvetítő a szerződésben vállalt kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik – kivétel, ha a jogszabály ettől eltérően rendelkezik.
Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető a Hirdető és ingatlanközvetítő személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
Üzemeltető a regisztráció valamint a hirdetési szerződések megkötése során a Hirdető és ingatlanközvetítő által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

 5. A szerződés megszűnése

Szerződő Felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.
Hirdető részéről regisztrációval létrejött 2 darab ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében, Üzemeltető a Hirdető szerződésszegése esetén minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult a hirdetést rendszeréből törölheti. Ilyen szerződésszegésnek minősül továbbá különösen az egy hirdetőtől származó több hirdetés bármilyen formában történő elhelyezése továbbá, ha a hirdetés szövege más internetes oldalra való utalást, hivatkozást tartalmaz vagy a hirdetésben bújtatott reklám található. Ezen utóbbi esetekben a portál üzemeltetője kötbért köteles fizettetni a hirdetővel, az ingatlanforgalmazóval, amely hirdetésenként 50 000 Ft + Áfa. A kötbér tartalmazza az egyszeri adminisztrációs költséget, továbbá azt a kiesett bevételt amely az üzemeltetőt éri a hirdetés reklám, illetve link formájának feltüntetése esetére. ( Elmaradt haszon ).


6. Egyéb rendelkezések

A szolgáltató a regisztrált e-mail címekre maximum heti 1 alkalommal hírlevelet küldhet, mely reklám tartalmú lehet. A hirdetés feladásával a hirdetés feladója tudomásul veszi ezen oldalon rögzített feltételeket. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Az oldal és az adatbázis tartalma, illetve azok elrendezése az 1999. évi LXXVI. szerzői jogi törvény alapján szerzői jogvédelem alá esik. A tulajdonos előzetes, kifejezetten erre vonatkozó írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal, az adatbázis, a tartalom, illetve valamennyi közzétett információ - személyes használatot meghaladó mértékű- bárminemű formában történő felhasználása a (sokszorosítás, többszörözés, másolás, terjesztés,elektronikus tárolás, feldolgozás, értékesítés, stb.)
Ellenben engedélyezett a weboldal böngészése, illetve kivonatok saját felhasználási célból történő kinyomtatása. A weboldal, illetve tartalmának üzleti célból történő felhasználása, illetve terjesztési szándékból történő másoláshoz is írásbeli hozzájárulás szükséges.
A felhasznált, illetőleg tudomásunkra jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezései szerint kezelünk. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja hozzánk, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatási tevékenységünk céljából – visszavonásig - nyilvántartsuk és kezeljük.
Vitás kérdésekben a portál üzemeltetője szerinti bíróság az illetékes (Kisvárda). 

 

Kisvárda, 2005. november


Üzemeltető

 

 

 
Országos ingatlan ajánló: Lakás  Ház  Telek  Nyaraló  Garázs  Üzleti ingatlan  Luxus ingatlan
© 2005-2006. Goodestate Ingatlan Webfejlesztés